Go to Main Content Go to Footer Content

沟通广场

A A
 • 招募2016年上半年官方网站外语版国际监查团

 • SMG 424
  image_pdfimage_print

  monitoring_G_top

  1姓名

  • 100%

  2国籍

  • 100%

  3监查语言 (English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / Español / Français)

  • 100%

  4性别 (男 / 女)

  • 100%

  5居住的国家

  • 100%

  6居住的城市

  • 100%

  7邮箱地址

  • 100%

  8职业

  • 100%

  9首尔市官方网站外语版访问经验 (3次以下 / 4~6次 / 7~9次 / 10次以上)

  • 100%

  10自我介绍(支援动机及抱负)少于300字

  • 100%

  11官方网站监查经验(如果有则请详细介绍)

  • 100%

  12确认以上内容属实 (是 / 否)

  • 100%